Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Anunt selectie parteneri privati in cadrul Programului Dezvoltare localc, reducerea saraciei si cresterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte nr. 4. Dezvoltare Locala.

  /   Rubrica:

StiriÎn conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

 

Primăria Comunei Bălilești, jud. Argeș, în calitate de promotor de proiect anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul " Dezvoltarea de servicii pentru un viitor mai bun pentru comunitatea locală din Com. Bălilești”, care va fi depus la Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de operator de program, pentru obținerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Programului "Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

 

1. Informaţii privind programul şi apelul de proiecte (conform Ghidului de finanţare):

Programul "Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat de FRDS (în calitate de Operator de Program - OP) în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autoritățile Locale și Regionale (KS), în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor, și cu Consiliul Europei (CoE), în calitate de Organizație Internațională Parteneră.

 

Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare.

 

Prezentul apel de propuneri de proiecte se încadrează în aria de program nr. 10 „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”.

 

Obiectivul general al prezentului apel este de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-regional2, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

2. Informaţii privind proiectul " Dezvoltarea de servicii pentru un viitor mai bun pentru comunitatea locală din Com. Bălilești)”:

 

2.1. Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de utilizare a serviciilor publice de asistență socială de către grupurile dezavantajate din cadrul comunei Bălilești.

 

Proiectul vizează construcția unui dispensar și dotarea corespunzătoare a acestuia, furnizarea de servicii sociale, medicale, educaționale și de locuire. v

 

2.2. Durata estimată de realizare a proiectului:

Maxim 36 de luni (data estimată de începere a proiectului: iulie – august 2020).

2.3. Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: 1.000.000 euro

 

2.4. Activitățile vizate de proiect în care partenerul se poate implica

 

A. Activități principale

·Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/ modernizarea serviciilor de suport existente destinate persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora;

·Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile prin utilizarea unor metode participative de implicare a beneficiarilor acestora și a personalului din administrația publică locală/ județeană/ regională și din cadrul furnizorilor servicii (publici sau privați);

·Replicarea/ transferul unor modele de bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile.

A.1. Educație

·Servicii complexe pentru „copii rămași singuri” și/ sau copii remigrați și pentru familiile lor/ tutorii/ reprezentanții lor legali;

·Măsuri și servicii de suport pentru integrarea copiilor cu dizabilități, inclusiv a celor cu CES, în școlile de masă;

·Măsuri și servicii de educație timpurie, antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, respectiv servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;

·Investiții în accesibilizarea fizică și informațională26 instituțiilor de învățământ;

·Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune practici (inclusiv prin folosirea instrumentelor IT) de lucru cu copii, adolescenți și tineri care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul violenței, hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate și a deprinderilor de viață independentă, dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri) prin acțiuni care să promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, cetățenie digitală etc.);

A.2. Ocupare

·Dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordari inovative) care să-i pregătească pe tineri/ șomerii de lungă durată/ reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața muncii (consiliere psihologică și vocațională, mediere în vederea ocupării, job-coaching, angajare asistată, traininguri în soft-skills etc.);

·Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat în aria de intervenție a proiectului prin formare antreprenorială, acordarea de asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare, alte activități anterioare înființării întreprinderii, cu excepția activităților care pot fi asociate ajutorului de stat și ajutorului de minimis care sunt ne-eligibile.

A.3. Servicii socio-medicale

·Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în famili;

·Servicii de tip outreach care mobilizează specialiștii să furnizeze servicii de bază pentru persoane vulnerabile provenite din zone unde nu există astfel de servicii sau accesul este redus, deși sunt necesare (ex. clinici mobile, telemedicină etc.);

·Înființarea unor servicii medicale în comunitățile izolate și greu accesibile pentru personalul medical/ medicii de familie și popularizarea acestor servicii către membrii grupului;

·Măsuri de suport pentru includerea în sistemul de asigurări de sănătate a personelor vulnerabile ne-asigurate;

·Măsuri de suport pentru persoanele care sunt sau au fost victime ale violenței domestice (ex., găzduire, hrană, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică și juridică);

·Măsuri de accesibilizare fizică și informațională a serviciilor de asistență socială și medicală.

B. Activități secundare

·Măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii privați de servicii sociale/ organizațiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (ex. dezvoltarea unor mecanisme de coordonare a serviciilor/ a unor rețele de furnizori de servicii pe diverse domenii și niveluri, astfel încât să se ofere servicii integrate beneficiarilor);

·Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de instrumente de lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, schimburi de experiență etc.);

·Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități din România și/ sau ai unor entități din România și Norvegia (dacă PP are un partener din Norvegia);

·Campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: integrarea copiilor cu dizabilități și CES în învățământul de masă, antidiscriminarea, reintegrarea socială și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.).

Proiectul se adresează unui număr minim de 500 de persoane din următoarelor grupuri țintă principale

·Persoane vârstnice;

·Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați;

·Persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale (CES);

·Persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței bazate pe gen;

·Persoane cu boli grave, în fază terminală;

·Familii vulnerabile22 sau care includ persoane vulnerabile de genul:

o Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani23;

o Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs)24;

o Șomeri și persoane inactive;

o Persoane de etnie romă etc.

·Alte grupuri vulnerabile care se regăsesc/ sunt identificate în cadrul planurilor de acțiune locală sau altor documente similare adoptate la nivel local.

și unui număr minim de 50 de persoanedin următoarelor grupuri țintă secundare

·Profesionişti și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia (de exemplu: profesionişti și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.);

·Membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex., părinți, bunici, tutori/ reprezentanți legali etc.);

·Membri ai comunității din care fac parte grupurile țintă principale și care interacționează cu acestea (ex., copii și tineri/ părinți/ profesioniști din instituțiile de învățământ frecventate de membri ai grupului țintă, în care lucrează tinerii etc.);

·Alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.).

2.5. Activităţile în care va fi implicat partenerul selectat în urma prezentei Proceduri de selecţie:

Partenerul selectat va fi implicat în redactarea cererii de finanțare iar în perioada de implementare a proiectului va fi implicat în activitățile pe care și le asumă că va participa din cele enumerate la punctul 2.4.

3. Criterii de eligibilitate a partenerului de proiect (conform Ghidului de finanțare) publicat la următoarea adresă https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-dezvoltare-locala/

 

4. Documentele din dosarul de selecție:

ü Anexa 1 – Scrisoarea de intenție

ü Anexa 4 la CF – Structura echipei de proiect conform anexelor solicitate de Fondul Român de Dezvoltare Socială însoțită de Curriculum Vitae ale membrilor echipei de proiect (format Europass)

ü Anexa 8a – Experiența relevantă a partenerului național în domeniul proiectului conform anexelor solicitate de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ü Anexa 1 la Ghidul solicitantului – Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform anexelor solicitate de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ü Anexa 10 la CF – Declarația privind eligibilitatea

ü Anexa 12 la CF – Declarația pe propria răspundere privind asigurarea capacității financiare, tehnice și a personalului calificat, conform anexelor solicitate de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ü Anexa 13 la F – Declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat, conform anexelor solicitate de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ü Declarație pe propria răspundere că:

·Entitățile eligibile au depus o singură aplicație de proiect ca PP și maxim două ca parteneri (sau una ca PP și una ca partener)

·La nivelul întregului Program, o entitate poate primi finanțare, în calitate de PP, pentru maximum 2 proiecte, iar în calitate de partener pentru maximum 3 proiecte (sau 1 proiect ca PP și 2 proiecte ca parteneri, respectiv 2 proiecte ca PP și 1 proiect ca partener)

ü Documente legale referitoare la forma de organizare a partenerilor[1], după cum urmează:

§ Copie a certificatului de înregistrare fiscală;

§ Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă sau Certificatul de înregistrare privind Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

§ Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei menționate în proiect;

§ Copie după statutul ONG cu toate modificările;

§ Copie după autorizația /acreditarea serviciilor aferente activităților în care acesta dorește să se implice

În funcție de specificul lor, toate serviciile furnizate în cadrul proiectului vor respecta legislația în vigoare privind acreditarea/ licențierea/ autorizarea furnizorului și/ sau a serviciului, responsabilitate care revine entității care le furnizează.

 

6. Depunerea documentelor:

Organizaţiile interesate să participe la prezenta selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate informaţiile solicitate la registratura Primăriei Comunei Bălilești, str. Principală nr.169, Bălilești, jud. Argeș personal sau prin curier.

Se va preciza pe plic: Selecție partener privat pentru proiecte în cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014- 2021, APELUL NR. 4 "DEZVOLTARE LOCALĂ”.

7. Rezultatul procedurii:

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Primăriei com. Bălilești printr-un anunț care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind participanții la procedură, admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. Partenerii selectați vor fi contactați direct la datele de contact furnizate de aceștia.

Faptul că o entitate/organizaţie a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri nu creează nicio obligaţie pentru promotorul de proiect în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu este selectată pentru finanţare. Toate activităţile derulate în timpul elaborării Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. UAT Bălilești îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii şi documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea Acordului de Parteneriat.

 

8. Soluţionarea contestaţiilor:

Organizațiile care nu au fost selectați ca parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție, pot depune contestație în maxim 1 zi lucrătoare, de la data publicării listei pe site-ul Primăriei com. Bălilești, contestații care se soluționează în terme de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 

9. Calendarul procedurii de selecție:

 

Nr.crt

Etapă

Termen

1

Publicare anunț

29.01.2020

2

Depunere dosare

13.02.2020

3

Deschiderea și evaluarea dosarelor

13.02.2020

4

Anunțarea rezultatelor

14.02.2020

5

Primirea contestațiilor

17.02.2020

6

Anunțarea rezultatelor finale

18.02.2020

 [1] Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.


Vizualizare anunt