Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

ANUNȚ - ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE SEZONUL 2023 - 2024

  /   Rubrica:

StiriÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

SEZONUL 2023– 2024


ÎNCEPÂND CU 01.11.2023


Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru 5 luni de iarnă, în baza unei cereri tip primite de la primărie, a actelor doveditoare cu privire la componenţa familiei şi a veniturilor. Veniturile nu trebuie să depăşească 1386 lei/membru de familie şi 2053 lei pentru persoana singură. 
Atenţie!!! Verificaţi mai întâi Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, alocației susținere familie și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Bunurile pot fi în proprietate, folosinţă, comodat, închiriere. Se verifică mai întâi Lista şi numai dacă nu deţine-ţi din aceste bunuri veţi întocmi dosarul cu cererea şi documentele doveditoare; în cerere se completează toate rubricile. 

1. Cine poate solicita ajutorul: Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, care nu au venituri mai mari de 1386 lei/membru sau 2053 lei/persoana singură şi nu deţin bunuri din Lista mai sus mentionată. 

 Familia este definită: soţul, soţia, copiii lor, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea sunt relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil. Persoana singură care a împlinit 18 ani şi locuieşte cu alte persoane este luată în calcul la dreptul de încălzire ca membru al familiei. Se consideră persoană singură numai atunci când obligaţiile de plată către furnizori (CEZ) sunt evidenţiate separat, contor electric separat. În cazul copilului care locuieşte cu bunicii este asimilat familiei numai dacă este stabilită măsura tutelei (deţine hotărâre judecătorească). În cazul de succesiune nedezbatută situaţia se soluţionează prin declararea în scris de către fiecare moştenitor cât îi revine din moştenire şi că este de acord ca unul dintre moştenitori să depună cerere încălzire pentru acea locuinţă. 

 2. Cum se procedează: Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale. 

3. Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă LA CERERE, ei nu mai depun documente justificative deoarece sunt deja în evidenţe. 

4. În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; 
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); 
c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea cu luna acordarii ajutorului social. 
În termen de 5 zile se comunică primarului orice modificare în componenţa familiei şi a veniturilor pentru modificarea/încetarea dreptului de ajutor pentru încălzire. 
 
5. Suplimentul de energie: se acordă lunar tuturor beneficiarilor pentru încălzirea locuinţei precum şi altor persoane care nu au stabilit dreptul de încălzire dar care se încadrează în limitele de venituri şi de condiţii. Suplimentul de energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare şi tipul de energie utilizată dacă titularul cererii (proprietarul) deţine contract/factură; se acordă pe baza de cerere şi declaraţie si se poate solicita fie împreună cu ajutorul de încălzire fie separat pe parcursul anului când se îndeplinesc condiţiile de acordare. 

 6. Documente necesare acordării ajutorului de încălzire: 
- copie act proprietate locuinţă, contract de închiriere locuinţă, contract de comodat; 
- adeverinţă registru agricol cu componenţa familiei, locuinţa, terenurile deţinute; 
- adeverinţa operator rol cu teren intravilan, maşini mai noi de 10 ani, autoutilitare, a 2-a locuinţă în localitate sau în altă localitate; 
- copii CI / BI, CN copii, ale familiei sau membrilor gospodăriei care apar la acel rol; 
- adeverinţe de venit: adeverinţe salariat cu venitul net lunar în care se specifică bonurile de masă sau alte venituri, talon de pensie, cu veniturile din luna anterioara depunerii cererii, adeverinţa fisc pentru toţi membrii familiei apţi de muncă (peste 16 ani dacă nu merg la şcoală iar dacă merg la şcoală - adeverinţa de elev); 
- hotarâre judecătorească de încredinţare minori (pt. părinţi divorțați, bunici, alte rude); 
- copii contracte arendă teren pentru arendaş şi/sau proprietar – după caz (pt. terenuri); 
- declaraţie pentru moştenitorul cu succesiunea nedezbătută, că locuieşte la acel imobil şi care conţine declaraţiile celorlalţi moştenitori că sunt de acord să primească ajutorul de încălzire moştenitorul care locuieşte şi foloseşte casa; 
- factura energie electrică pentru supliment de energie electrică numai dacă factura este pe numele titularului de cerere; 
- cerere şi declaraţie pe propria răspundere se solicită la primărie după ce s-a consultat lista cu bunuri şi deţine-ţi documentele justificative. 

Notă!!! În cazul declarării incorecte a veniturilor sau a situaţiei familiale, sau nedeclararea ulterioară a modificărilor intervenite în cerere/declaraţie pe perioada celor 5 luni de iarnă/an, sumele acordate ca ajutor încălzire se recuperează integral şi se aplică amendă 500 - 2000 lei. 

Inspector, 
Compartiment Asistenţă Socială Manoloaia Mugurel